Сдружение с нестопанска цел „Младежки форум 21 век”

Адрес (лица за контакти) за контакти:

Даниела Алексиева (председател на сдружението) - гр. София 1040, пл. „Македония” № 1; e-mail: dalexieva@citub.net; тел: 0884 117810

Иванина Янкова ( регионален координатор) - гр. Велико Търново 5000, ул. „Христо Ботев” №2, ст. 217; e-mail: ivanina_yankova@abv.bg; тел: 0882944757

Брой членове/доброволци в организацията:

400 души

Възрастова група:

от 18 до 35 години

Партньори на организацията:

Конфедерация на независимите синдикати в България;

Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м”;

Колеж за работническо обучение;

Фондация „Фридрих Еберт”;

Народно читалище „Бъдеще сега 2006”;

Народно читалище „Народна просвета 1874”;

Център за работа с деца и младежи „Отвори очи”.

Кратко описание на дейността на организацията: Основни приоритети в дейността на Сдружението са:

Изграждане на информирана и образована младеж, съпричастна към проблемите на съвременния обществено-политически, синдикален и културен живот и мотивирана активно да участва в процеса на развитие на гражданското общество;

Осигуряване на условия и възможности за развитие и по-добра социална и трудово реализация на младите хора в България;

Развиване на инициативи, насочени към спазването на основните човешки и граждански права, както и към борба срещу асоциалните явления в обществото;

Провеждане на активен и ефективен структурен диалог в сферата на младежката политика;

Подпомагане на диалога и взаимодействието между младите хора в България и страните от ЕС и света като цяло.

Финансиране на дейността на организацията:

членски внос;

проектна дейност.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.