ДГ "Соня"

ДГ ”Соня” се намира в централната западна част на гр. В.Търново. Този район се обновява и развива непрекъснато. В близост до детската градина са разположени: парк ”Никола Габровски”, пощенски клон, МОБАЛ ”Д-р Стефан Черкезов”, РИОКОЗ, РС ПБЗН, Детска ясла „Слънце”, ОУ ”Бачо Киро”, ЕГ „Проф.д-р Ас.Златаров”, търговски и бизнес сгради.
ДГ ”Соня”е построена и открита през 1969 г. Започва да функционира с четири групи. Разположена e на общински терен с площ 3800 кв.м,
През 1972 година е построена сграда с физкултурен салон и плувен басейн.
През 1977 година са разкрити помещения за две възрастови групи, като филиал към детската градина във Фабрика за дървообработване „Д.Благоев”. Двете групи функционират до 1996 година.
През 2005 година е направена газификация на сградата.
През 2007 година е изградена пристройка, оборудвана за нова група със съвременно модулно обзавеждане.
През 2015 година е извършено цялостно саниране на детската градина със средства на Община Велико Търново.
През 2016/2017 е подменена отоплителната инсталация на детската градина по пpoeкт “Пoдoбpявaнe нa eнepгийнaтa eфeктивнocт в coциaлнaтa инфpacтpyктypa нa гpaд В. Tъpнoвo”, кoйтo ce финaнcиpa от Европейското икономическо пространство.
Най-новата придобивка за децата и екипа на детската градина е от м януари 2017г. - интерактивна дъска, осигурена от МОН по Национална програма "ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование".
 
МИСИЯ
Цялостната дейност на ДГ "Соня" е по посока на:
-  усвояване на морални ценности и етични модели на безопасно поведение на детето в гражданското общество и обединена Европа;
- формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни на ефективна обществена реализация;
- възпитание и обучение според държавните образователни стандарти в духа на демократични ценности, адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високоотговорно поведение за участие в обществения живот.
- усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби, духовно, физическо и социално образование и развитие на децата от 3- до 7-годишна възраст.
 
ВИЗИЯ 
ДГ „Соня” – В.Търново е институция, в която се реализират цялостно обучение и възпитание на децата, с цел изграждане на личности с високо самочувствие и индивидуалност.
Основният стремеж на екипа е утвърждаване на детската градина като конкурентноспособна  образователна институция, която формира у децата национални и общочовешки добродетели.
 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Да се развие максимално потенциалът на всяко дете чрез приноса и опита на възрастните – родители и учители.
Да продължи работата на екипа по отношение възпитаване на принадлежност към групата, детската градина, града, държавата.
Осъществяване на екипна работа /психолог, учители, родители/, насочена към индивидуализиране на възпитанието и обучението на детето. 
Поставяне на детето в центъра на цялостната дейност и утвърждаване на хуманно-личностния подход, основен фактор за социално развитие на децата, и професионална изява на педагогическия екип.
Прилагане на гъвкав и ефективен управленски стил, с акцент на консултативно-регулативна функция и динамично осигуряване на информационната среда.
Участие в проекти, свързани с подобряване на материално-техническата база на детската градина и подобряване условията за възпитание и обучение, както и с повишаване квалификацията на педагозите.
Създаване на среда, мотивираща учителите за повишаване на квалификацията, развитие и усъвършенстване на професионалните умения, нагласи и ценности – гаранция за осигуряване на качествено образование.
 
СТРАТЕГИИ
Повишаване степента на свободата на детето във взаимодействието му със средата и повишаване на автономността му на базата на разнообразна информация.
Постигане на ефективна връзка между детската градина, семейството и социалните институции.

ПРИОРИТЕТИ
Повишаване качеството на възпитателно-образователния процес по всяко направление от държавните образователни стандарти.
Превръщане на детската градина в привлекателен център за развитие, изява и творчество на децата.
Създаване на оптимална материална среда и социално-педагогически комфорт за интелектуалното и индивидуалното развитие на всяко дете.
 
РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
 1. Базова детска градина към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“     
 2. Школа за развитие на детската реч
 3. “Пролет в Европа“ – 2008 – 2009 г.
 4. “Eвропа с децата, Европа за децата“ – 2009 – 2010 г.
 5. „Търновчета – европейци“ – 2009 – 2010 г.
 6. „Стани доброволец, дай своя принос - доброволчески труд за стари хора и инвалиди“- 2009 – 2011 г..
 7. AIESEC - "The world as one playground" /"Светът като една детска площадка"/ - международен обмен на студенти, които обучават децата на       английски език - 2012 - 2013 г. и 2013 - 2014 г.
 8. Национален клуб ”Васил Левски”  - 2000 г. - продължава 
 9. Международен проект по Секторна програма "Коменски" - Многостранни училищни партньорства: "Don`t Throw Toy Away, Recycling With Play" /„Не изхвърляйте старите играчки, рециклирайте с игра”/. Проектът е реализиран в периода 01.08.2012 - 31.07.2014 г.
10. Квалификация на педагогическите специалисти - проект, финансиран от МОН.
11. "Студентски практики" - проект на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", финансиран от ОП "Развитие на чевешките ресурси" и съфинансиран от Европейския социален фонд.
12. "Обичам природата и аз участвам" - проект, финансиран от МОМН и РИОСВ.
13. "Спорт за деца в детската градина" - проект на Баскетболен клуб "Етър 49"- В. Търново, финансиран от МФВС.
14. "Спорт за деца в детската градина" - проект на Cпортен клуб по художествена гимнастика "Етър Елит"- В. Търново, финанситан от МФВС.
15. "Спорт за деца в детската градина" - проект на Cпортен клуб по спортна гимнастика "Етър Елит"- В. Търново, финанситан от МФВС.
16. "Безплатен плод в детската градина"
17. Мажоретен състав - проект, финансиран със собствени средства на детската градина 
18. "Шанс за работа" - съвместен проект с Община Велико Търново и Регионален синдикат за стажанти помощник-възпитатели     
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ И ТАЛАНТИТЕ НА ДЕЦАТА
Китайски език, Английски език, Руски език, Футбол, Художествена гимнастика, Спортна гимнастика, Народни танци, Зумба, Вокална група, Приложно изкуство.                          
 
ПРИЕМ НА ДЕЦА
Приемът в ДГ ”Соня”се извършва след подбор на приетите молби, който е съобразен с основни критерии, утвърдени от Педагогическия съвет. За дните, в които децата са посещавали детското заведение, се заплаща месечна такса, съобразно Закона за местните данъци и такси и Наредбата за местни данъци и такси на Великотърновския общински съвет.
През учебната 2016 - 2017 г. в ДГ ”Соня” се обучават и възпитават общо 160 деца, разпределени в 5 групи.
 
За повече информация може да посетите уебсайта на детската градина.

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.