ДГ "Иванка Ботева"

Icon Правилник за дейността (382,6 KB) Icon Стратегия за развитие (286,7 KB)

ДГ „Иванка Ботева ” се намира в кв.”Кольо Фичето”.Детската градина се помещава в сграда, специално построена за целта през 1976 г., масивно строителство. Сградата е функционална, гарантираща безопасността на децата. По проект за енергийна ефективност от Европейските фондове е приведена по съвременните изисквания /санирана, изцяло подменена дограма-вън и вътре по групи, подменена ВИК инсталация, тоалетни, мивки; изградена нова, отоплителна система ; газифицирана/ Дворът е обезопасен, уредите са монтирани върху затревените площи.

Материалната база на детската градина е в много добро състояние. Тя разполага с 6 добре обзаведени функционални помещения, осигуряващи нормалното протичане на възпитателната работа с децата и опазване на тяхното здраве и модерен салон.

Средата, в която се отглеждат и възпитават децата е организирана така, че да осигурява провеждането на един спокоен и качествен педагогически процес.

Детската градина работи с 6 групи и 215 деца.

Педагогическият персонал е 14 души /един директор-магистър –организация и управление на образованието; 12 учителки на групи от които един „главен учител”,10-„старши учители” и един „учител”/от тях 6-магистър-ПУП; 1-магистър-ПНУП; 2-бакалавър ПНУП; 3-професионален бакалавър - ПУП и 1 „старши учител” по музика- магистър - ПУП. Един учител е с първа ПКС и трима с втора ПКС. Непедагогическия персонал е 11 души.

Мисията на детската градина е: Чрез последователна, системна и отговорна работа да създадат условия и гаранции, че всяко дете ще може да разгърне своя потенциал, да придобие знания и умения, необходими им за подготовката за училище и за живота.

Визията на детската градина е да изгражда конкурентна образователна среда, която подкрепя всяко дете в стремежа му към развитие, отчитайки индивидуалните му особености.

  • Отговорни, квалифицирани учители, работещи в екип, проявяващи толерантност и зачитане на достойнството на всяко дете.
  • Повишено качеството на образованието на всички нива;
  • Уютна среда за децата.
  • Изградена ефективна система за вътрешно оценяване .

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.