Ползване на облекчения при заплащане на такси

Облекчения при заплащане на такса за битови отпадъци

(чл. 21, чл. 22 от Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново)

Не се събира такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци при следните условия:

  • Не се събира такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци, за имоти, които не се ползват през цялата година и за това е подадена декларация, по утвърден Образец, от собствениците или ползвателите – в Община Велико Търново до края на предходната година в общината по местонахождение на имота.

Особеност: За придобитите през годината имоти декларацията се подава в 2-месечен срок от датата на придобиването им

Таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, когато задължените лица подадат декларация по образец от 15 октомври до 30 ноември на предходната година

  • За придобитите през годината имоти декларацията се подава в 2-месечен срок от датата на придобиването;
  • За предоставянето на услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци за “ новоизградени обекти “ физическите и юридическите лица подават Заявление по образец, в което посочват началото на започването на исканата услуга. Заявлението се подава в Общинска администрация не по-късно от 7 дни преди исканото начало за предоставяне на услугата, след съгласуване с отдел “ ОС “. Дължимата такса се начислява от датата на предоставянето за ползване на съдовете за събиране на отпадъци.

Когато:

  • лицето не е подало декларация в срок;
  • декларирало е неверни данни;
  • или не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове то заплаща годишна такса пропорционално върху основа, определена от Общинският съвет. От размера на дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху разликата се дължат лихви съгласно сроковете за плащане.

Основата за определяне размера на таксата за битови отпадъци за юридическитее лица е данъчната оценка на имотите.

Облекчения при заплащане на такса за притежаване на кучета

Дължимата такса се заплаща с 50 % намаление, когато собственикът на кучето е пенсионер.

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.