Освобождаване от такси

(Съгласно чл.21 ал.4 от Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново)

Общинският съвет може със свое решение да освобождава от такса за битови отпадъци отделни категории граждани и малките населени места с по-малко от 10 жители.

Освобождаване от такса за битови отпадъци

Не се събира такса за:

1. услугата по чл. 62, т. 1 по ЗМДТ и дейността по третиране на битовите отпадъци – част от услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2, за имоти, които попадат в райони, в които тези услуги не се предоставят от общината;

2. услугата по чл. 62, т. 1 по ЗМДТ и дейността по третиране на битовите отпадъци – част от услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2, когато имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец и ред, определени с наредбата по чл. 9, от задълженото лице до 31 октомври на предходната година в общината по местонахождението на имота;

3. услугата по чл. 62, т. 1 по ЗМДТ, когато задължените лица са сключили договор за обслужване с лица, получили регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците за събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съответните съоръжения и инсталации, и са декларирали по ред, определен с наредбата по чл. 9, това обстоятелство до 31 октомври на предходната година в общината по местонахождението на имота.

Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, върху които са построени.

Особеност:

Освобождаването по ал. 1 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им богослужебна дейност.


Освобождаване от такса за притежаване на кучета

Освобождават се такса собствениците на кучета по чл. 175, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност:

  • кучета на инвалиди;
  • служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
  • кучета, използвани за опитни цели;
  • кучета, използвани от Българския червен кръст;
  • кастрирани кучета;
  • ловни кучета.

Такса за административна услуга

  • За целите на комплексното административно обслужване за изискване и получаване на информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се заплаща такса.

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.