Не се облагат с данък

Кои имоти не се облагат с данък?
(чл. 10, ал.2, 3, 4 от ЗМДТ)

Имоти, за които не се подава данъчна декларация:

  • поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии;
  • поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост;
  • земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи – за действително застроената площ и прилежащия й терен.

Кои лица не заплащат данъка върху наследствата?
(чл. 31, ал.2 от ЗМДТ)

  • преживелия съпруг;
  • наследниците по права линия без ограничения.

Кои имущества не се облагат с данък при придобиване по дарение и по възмезден начин?
( чл. 44, ал.1 и 4 от ЗМДТ)

  • придобитите по дарение между роднини по права линия и между съпрузи;
  • безвъзмездно придобитите имущества, когато прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти;
  • при внос на МПС в страната като ново.

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.