Данъчни облекчения

Данъчни облекчения за недвижими имоти

(чл. 25 от ЗМДТ)

 

  • За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление;
  • За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление.

Особеност:

В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 22, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.

 

Данъчни облекчения за пътни превозни средства

(чл. 59 от ЗМДТ)

  • лекият автомобил - собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW;
  • За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" – с 50 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от ЗМДТ данък;
  • За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5, при условие че не се използват за други цели.

Особеност:

Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.

Данъчни облекчения при наследяване

(чл. 39 от ЗМДТ)

Когато наследодателят е придобил по наследство недвижимо имущество, в наследствената маса се включват:

  • 40 на сто до 1г.
  • 50 на сто от данъчната оценка на това имущество, до 2г. преди смъртта му
  • 60 на сто, ако то е придобито до 3г.

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.