Хотелиерство и ресторантьорство

Хотелиерство или ресторантьорство на територията на Република България се извършва само в категоризирани по Закона за туризма туристически обекти.

Информацията относно процедурите за категоризиране на туристически обекти ще намерите в рубрика "Административни услуги", подрубрика "Услуги в туризма".

Хотелиерство или ресторантьорство се извършва от лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз.

Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър на настанените туристи, за гражданството и за броя на реализираните от тях нощувки.

Със Заповед № РД-16-1137/25.08.2014 г. на министъра на икономиката и енергетиката са утвърдени за ползване от заинтересованите лица, следните документи:

1. Образец на Регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки, по чл. 116, ал. 2 от ЗТ (актуализиран);

2. Образец на Справка-декларация за броя на реализираните нощувки, по чл. 116, ал. от ЗТ (актуализиран).

 

Попълнени документи може да изпращате на адрес

 mayorvt@vt.bia-bg.com

 

Допълнителни заплащания могат да бъдат извършвани с паричен превод по сметка на Общинска банка АД

BG 43SOMB 9130 8424 7612 44

код вид плащане: 442800

банков код: SOMBBGSF

 

Icon Съобщение относно собствениците и наемателите на туристически обекти на територията на Община Велико Търново (266,2 KB)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.