Техническа инфраструктура

По своето географско разположение община Велико Търново и нейният център са важна част от транспортно-комуникационна система на страната.  Това й дава възможност да осъществява сигурни връзки с останалата част от страната.
 

Транспортни мрежи и съоръжения – пътища, улици, пътни възли и съоръжения

Преобладаващият транспорт на Община Велико Търново е автобусен. Транспортното обслужване се осъществява от частни дружества. Организиран градски транспорт съществува само в гр. Велико Търново. Изградени са 13 маршрута, от които 12 се изпълняват с автобуси и един ще се изпълнява с електробуси. Съществува организиран междуселищен транспорт, покриващ всички населени места на територията на Общината.
Усъвършенстване на уличната и пътната мрежа в близък и средносрочен план се опира предимно на съществуващите трасета, като се постига максимална свързаност на мрежата както и запазването на възможностите за бъдещи по-радикални решения. Специално внимание се отделя на паркирането и гарирането.
 

Републиканска пътна мрежа

Републиканска пътна мрежа на територията на Община Велико Търново включва пътища с обща дължина, както следва:
  • Пътища І клас - 56 км;
  • Пътища ІІ клас - 42 км;
  • Пътища ІІІ клас - 96 км.

Общинска пътна мрежа

Общинската пътна мрежа е с дължина 209,05 км. и 42 км. местни пътища.
  • 1-ва категория – 73,650 км;
  • 2-ра категория – 64,100 км;
  • 3-та категория – 71,300 км.

Мостове и мостови съоръжения

На територията на Община Велико Търново са разположени около 150 броя мостовете и мостовите съоръжения, като от тях са 60 бр. съоръжения по републиканската пътна мрежа и 90 бр. по общинската пътна мрежа.
Транспортната инфраструктура в общината предоставя обслужване с пътен, и железопътен, с възможност за смяна на един вид транспорт с друг.
Наличието на международно летище в съседната община Горна Оряховица е голямо предимство за общината, което дава изключителни възможности за развитие.
Пътната мрежа от висок клас е добре развита и осигурява връзките в национален план, вкл. международните, а ж.п. транспортът осигурява регионалните връзки.

 

Водоснабдяване

Най-голямата водна артерия в Общината е река Янтра с притоци река Росица, река Белица, река Дряновска, река Негованка и други. Водосборният басейн на реката е 86 кв.км.
Основен питеен източник е ХВ “Йовковци” снабдяващ с питейна вода 25 населени места. Язовир "Йовковци", изграден на територията на община Елена по поречието на р. Веселина, е с обем 92 млн.куб.м, а пречиствателната станция за питейни води ПСПВ “Йовковци” е с проектен капацитет 2500 л/сек. Общината е богата на водни ресурси и преобладаващата част от населените места са централно водоснабдени, като основен водоизточник се явява яз. "Йовковци".
Добра изграденост на водопроводната мрежа.

 

Канализация

Наличие на ПСОВ.
Предстои въвеждане в експлоатация на нова технологична схема за пречистване с аеробна стабилизация и механично обезводняване на утайките.
Подмяната на старите етернитови и стоманени водопроводи със съвременни полиетиленови продължава.
Енергийни мрежи и системи – електропроводни мрежи и съоръжения, газоснабдителни мрежи и съоръжения, отоплителни мрежи и съоръжения, улично осветление.
Електроснабдяването в общината се осъществява от националната енергийна система, посредством един от основните възли на преносната система - подстанция Горна Оряховица с трансформация на напрежението 220/110/20 кв.
Електрифицирани са всички населени места в общината. Ел. мрежите на територията на общината са както следва: СН-20 кВ въздушни 545 км., и кабелни – 250 км.; ел.мрежи НН- 1 кВ – въздушни – 365 км., кабелни 150 км. Общият брой на трафопостовете е 270 бр.
На територията на общината е реализиран проект за реконструкция и модернизация на уличното осветление, като са подменени около 5 400 бр. осветителни тела на територията на гр. Велико Търново, гр. Килифарево, гр. Дебелец и с. Самоводене.
Стабилното захранване с електроенергия на общината е гарантирано от наличието на подстанция Горна Оряховица като възел от националната преносна система 220 кв.
Електроенергийната мрежа високо напрежение е оразмерявана за товари, по-големи от сегашните и има възможност за поемане на допълнително натоварване.

 

Газоснабдителни мрежи и съоръжения

Извършено е проектиране за цялостна газификация на гр. Велико Търново. В града дължината на газоразпределителна мрежа е 13,7 кми включва 210 газопроводни отклонения.

 

Магистрално отклонение

Строителството на магистралното отклонение /МО/ от главния магистрален газопровод до Автоматичната газоразпределителна станция /АГРС/ за град Велико Търново приключи през ноември 2004 година.
 
Строителство на газоразпределителна  мрежа /ГРМ/ в  гр. Велико Търново
 
През месец ноември 2004 е завършено строителството на металния газопровод от АГРС В.Търново до ул.Никола Габровски /стоманени и тръби с диаметър323,9 мми налягане 10 bar/. До този момент газоразпределителна мрежа включва стоманен газопровод с дължина 4,300м, пластмасов газопровод РЕ-НD с дължина 9,400м и 210 газопроводни отклонения.
Газификацията е икономически и екологично ефективен способ за едновременно решение на:
  • Задоволяване на енергийните потребности чрез замяна на традиционните горива с природен газ;
  • Постигане на по-добър икономически ефект в сравнение с използването на традиционните енергоизточници;
  • Премахване на вредното въздействие върху околната среда;
  • Изпълнение на поетите ангажименти по международните конвенции и договори  за околната  среда.

 

Съобщителни мрежи – телефонизация, далекосъобщения, радио и телевизия

През територията на Община Велико Търново преминават главни оптични кабели от националната оптична мрежа. Използването им в бъдещото развитие на телекомуникационните връзки на общината ще допринесе още повече за повишаване качеството на този вид услуги за бизнеса и населението.
Телефонна плътност към монтиран капацитет за гр. В.Търново е 65 %, а  за селищата в Община Велико Търново от 75% до 85 %.
Цифровизацията  като абонатна номерация е 34 %, като пренос на мрежи –100% по оптика и медни кабели.
Инсталираният цифров капацитет в цифровите централи позволява откриване на цифрови номера за бизнеса и населението с разширяване набора от услуги – цифрови наети линии, ISDN и широколентов абонатен достъп.
Територията на община Велико Търново е покрита изцяло от мобилни оператори – Мобилтел, Глобул, Вивател.
Възможности за интернет връзка има във всички населени места чрез ползване услугите на БТК. На територията на града интернет услуги предлагат шест компании, както и двете кабелни телевизии КТ “Видеосат” и КТ “Евроком”.
 
 
 

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.