Стандарт на живот

Съществуват различия в условията на живот между населените места на община Велико Търново, дължащи се на спецификата в развитието им. Определящо значение има икономическото развитие, но е важно и значението на социалните фактори.
Община Велико Търново по всички индикатори е над средните, по-близо до максималните им значения. Според комбинирания образователен индекс с най-висока стойност на индекса е община Велико Търново (6-то място в страната), а според икономическия компонент – 9 място.    Въз основа на общия индекс на човешко развитие, община Велико Търново се определя като високо развита.
Във Велико Търново, е съсредоточено близо 76,5% от градското население на общината. Населението на града е с висок трудов потенциал и високо образователно равнище.
Образователното равнище на населението на община Велико Търново е високо и е с тенденция към нарастване на броя и дела на високообразованите лица. В община Велико Търново делът на високообразованото население е по-висок от средното равнище за страната.
 • Добро геостратегическо положение;
 • Международен транспортен коридор №9;
 • Административен и образователен център;
 • Туристически център с национално значение;
 • Съхранена природна среда;
 • Добра инфраструктура;
 • Висококвалифицирана работна сила;
 • Производствен опит и производствени предприятия с потенциал;
 • Наличие на предприемачески интерес от страна на производители;
 • Добре развити енергийни източници /ел.мрежа, топлофикационна мрежа, газопреносна мрежа;
 • Добре развито строителство;
 • Развит банков и финансов сектор;
 • Изграден магистрален пътен възел;
 • Добро състояние на пътищата от І-ви клас;
 • Изградена пътна мрежа;
 • Изградена улична мрежа;
 • Добре изградена ж.п. инфраструктура;
 • Водоснабдяване на всички населени места;
 • Напълно изградена електроразпределителна мрежа;
 • Наличие на магистрален газопровод;
 • Наличие на хидромелиоративни съоръжения;
 • Пълно покритие на мобилни оператори;
 • Наличие на интернет достъп на населените места;
 • Екологично чисти територии;
 • Наличие на кадастрални и регулационни планове за всички населени места.
Icon Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение и издаване на сертификати клас В (152,5 KB) Icon Заявление по чл.10, ал.1 от Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение и издаване на сертификати клас В (163,3 KB) Icon Удостоверение по чл. 14, ал.1 от Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение и издаване на сертификати клас В (53,7 KB) Icon Сертификат за инвестиция клас В (306,2 KB)

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.