2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението


 • Характеристика на услугата
  • Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението.
 • Правно основание
  • Закон за устройство на територията - чл. 59, ал. 2, във връзка с; чл. 8, т. 3; чл. 12, ал. 3.

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-516
  тел. 062 / 619-233
  тел. 062 / 619-520

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-516
  тел. 062 / 619-233
  тел. 062 / 619-520

Изискуеми документи и образци

Заявление по образец
Заявление за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж
 • Заявление съгласно чл.59, ал.2 от ЗУТ.
Пълномощно
 • Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.
Комплексен доклад
Документ за собственост или отстъпено право на строеж
Три копия от инвестиционния проект
Включва:
а) АС част; 
б) СК част; 
в) В и К част  вкл. Сградни отклонения; 
г) Ел; 
д) ОВК; 
е) част Геодезия; 
ж) част ПБЗ; 
з) Геология /ИГП/; 
и) Технология; 
к) Статически изчисления; 
л) озеленяване; 
м) част ЕЕ; 
н) Оценка за ЕЕ; 
о) част ПБ и др. необходими според спецификата на строежа.
Положително становище на органите по пожарна безопасност (при необходимост)
Съгласие по реда на чл.154, ал.5 от ЗУТ
Квитанция за платена такса
 • Изчислява се при входиране на преписката.

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Обикновенa
14 дни
50,00 лв.
Минимална такса за одобряване на инвестиционен проект от 50.00 лв.
Такса: съгласно чл.34, т.4 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се напише име на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението за извършване на административна услуга.

Данни по БУЛСТАТ

БУЛСТАТ: 000133634
Община Велико Търново
пл. „Майка България“ № 2
Кмет Даниел Панов

банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.