2054 Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж


 • Характеристика на услугата
 • Инвестиционните проекти подлежат на съгласуване и одобряване и са основание за издаване на разрешение за строеж, ако е извършена предварителна оценка за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита, както и за взаимната съгласуваност между отделните части на проекта. Върху всяка част от инвестиционните проекти се вписва номерът на разрешението за строеж, към което се одобряват.
  Процесът на одобряването може да завърши с или без издаване на разрешение за строеж. Инвеститорът посочва в заявлението кой от двата варианта да се изпълни.
 • Правно основание
  • Закон за устройство на територията - чл. 142; чл. 144; чл. 145, ал. 1; чл. 145, ал. 3.

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-233
  тел. 062 / 619-516
  тел. 062 / 619-520
  тел. 06117 / 20-25 (за територията на град Дебелец)
  тел. 06114 / 24-59 (за територията на град Килифарево)

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-233
  тел. 062 / 619-516
  тел. 062 / 619-520
  тел. 06117 / 20-25 (за територията на град Дебелец)
  тел. 06114 / 24-59 (за територията на град Килифарево)

Изискуеми документи и образци

Заявление по образец
Пълномощно
 • Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.
Комплексен доклад
Документ за собственост или отстъпено право на строеж
Виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ( в случаите задължителни по ЗУТ) или скица - копие от действащ ПУП, съгласувана с експлоатационните дружества и подземен кадастър – оригинал
Три копия от инвестиционния проект
Включва:
а) АС част; 
б) СК част (Оценка за СК);
в) В и К част  вкл. Сградни отклонения; 
г) Ел; 
д) ОВК;
е) част Геодезия.; 
ж) част ПБЗ; 
з) Геология /ИГП/; 
и) Технология; 
к) Статически изчисления;
л) озеленяване;
м) част ЕЕ (Оценка за ЕЕ)
н) част ПБ и др. необходими според спецификата на строежа.
Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите
Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на закона за опазване на околната среда (когато е необходимо)
Съгласие по реда на чл.183 и чл.185 от ЗУТ /когато се изисква такова/
Разрешение за премахване на засегнатата от строителството дървесна растителност /ако има такава/
Технически паспорт на сградата, конструктивно обследване (при реконструкция, основен ремонт, преустройство, надстрояване, промяна на предназначението и натоварванията)
Квитанция за платена такса
 • Изчислява се при входиране на преписката.

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Обикновенa
14 дни
50,00 лв.
Минимална такса за одобряване на инвестиционен проект от 50.00 лв.
Такса: съгласно Параграф 2 от Допълнителни разпоредби от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се напише име на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението за извършване на административна услуга.

Данни по БУЛСТАТ

БУЛСТАТ: 000133634
Община Велико Търново
пл. „Майка България“ № 2
Кмет Даниел Панов

банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.