2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива


 • Характеристика на услугата
 • Комплексният проект за инвестиционна инициатива съдържа следните самостоятелни съставни части:
  • проект за подробен устройствен план, включително работен устройствен план, когато такъв е необходим.
  • инвестиционен проект.
  • частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива се одобряват едновременно с издаването на разрешение за строеж и се съобщават по реда на чл. 149, ал. 1 на заинтересуваните лица по чл. 131.
 • Правно основание
  • чл. 150 от Закон за устройство на територията (ЗУТ).

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-516 (за територията на град Велико Търново)
  тел. 062 / 619-233 (за територията на град Велико Търново)
  тел. 062 / 619-520 (за територията на Община Велико Търново)

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-516 (за територията на град Велико Търново)
  тел. 062 / 619-233 (за територията на град Велико Търново)
  тел. 062 / 619-520 (за територията на Община Велико Търново)

Изискуеми документи и образци

Заявление по образец
Пълномощно
 • Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.
Комплексен доклад
Документ за собственост или отстъпено право на строеж
Виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ (в случаите задължителни по ЗУТ) или скица - копие от действащ ПУП, съгласувана с експлоатационните дружества и подземен кадастър – оригинал
Три копия от инвестиционния проект и електронен носител
Включва:
а) АС част; 
б) СК част; 
в) В и К част  вкл. Сградни отклонения; 
г) Ел; 
д) ОВК; 
е) част Геодезия; 
ж) част ПБЗ; 
з) Геология (ИГП); 
и) Технология; 
к) Статически изчисления; 
л) озеленяване; 
м) част ЕЕ;
н) Оценка за ЕЕ; 
о) част ПБ и други необходими според спецификата на строежа.
Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от І-ва, ІІ-ра и III-та категория
Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на закона за опазване на околната среда (когато е необходимо)
Съгласие по реда на чл.183 и чл.185 от ЗУТ (когато се изисква такова)
Разрешение за премахване на засегнатата от строителството дървесна растителност (ако има такава)
Технически паспорт на сградата (при реконструкция, основен ремонт, преустройство, надстрояване, промяна на предназначението и натоварванията)
Квитанция за платена такса
 • Изчислява се при входиране на преписката.

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Обикновенa
30 дни
200,00 лв.
 • Минимална такса за одобряване на инвестиционен проект от 200.00 лв.
 • Такса: съгласно чл.34, т.4 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги.
 • При попълване на платежното нареждане е необходимо да се напише име на административната услуга.
 • Такса: по формулата 302 + 1,3/6 х N + K х РЗП в лева.
 • Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението за извършване на административна услуга.
 

Данни по БУЛСТАТ

БУЛСТАТ: 000133634

Община Велико Търново
пл. „Майка България“ № 2
Кмет Даниел Панов

банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.