2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока


 • Характеристика на услугата
  • Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока.
 • Правно основание
  • Закон за устройство на територията - чл. 153, ал. 3; чл. 153, ал. 4.

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-233
  тел. 062 / 619-516
  тел. 062 / 619-520
  тел. 06117 / 20-25 (за територията на град Дебелец)
  тел. 06114 / 24-59 (за територията на град Килифарево)

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-233
  тел. 062 / 619-516
  тел. 062 / 619-520
  тел. 06117 / 20-25 (за територията на град Дебелец)
  тел. 06114 / 24-59 (за територията на град Килифарево)

Изискуеми документи и образци

Заявление свободен текст
Разрешение за строеж (оригинал)
Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж
Квитанция за платена такса
 • Изчислява се при входиране на преписката.

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Обикновенa
30 дни
25,00 лв.
 • Минимална такса за презаверяване на разрешение за строеж от 25.00 лв.
 • Такса: съгласно чл.34, т.9 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.
 • При попълване на платежното нареждане е необходимо да се напише име на административната услуга.
 • Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението за извършване на административна услуга.

Данни по БУЛСТАТ

БУЛСТАТ: 000133634
Община Велико Търново
пл. „Майка България“ № 2
Кмет Даниел Панов

банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.