1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба


 • Характеристика на услугата
  • Доброволна делба на съсобствена сграда, жилище или друг обект, както и правни сделки за прехвърляне на реално определени части от тях.
 • Правно основание
  • чл. 202 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619 516 (за територията на град Велико Търново)
  тел. 062 / 619 233 (за територията на град Велико Търново)
  тел. 062 / 619 520 (за територията на Община Велико Търново)

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619 516 (за територията на град Велико Търново)
  тел. 062 / 619 233 (за територията на град Велико Търново)
  тел. 062 / 619 520 (за територията на Община Велико Търново)

Изискуеми документи и образци

Заявление свободен текст
Пълномощно
 • Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.
Копие от документ за собственост
Копие от архитектурен проект/заснемане – 3 броя в оригинал и електронен носител
Квитанция за платена такса
 • Изчислява се при входиране на преписката.

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Обикновенa
7 дни
100,00 лв.
 • При попълване на платежното нареждане е необходимо да се напише име на административната услуга.
 • Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението за извършване на административна услуга.

Данни по БУЛСТАТ

БУЛСТАТ: 000133634
Община Велико Търново
пл. „Майка България“ № 2
Кмет Даниел Панов

банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.