2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти


 • Характеристика на услугата
  • Подаване на искане с описание на имота по документ за собственост;
  • Представяне на копие от документ за собственост;
  • Представяне на разрешение за строеж при искане за нов адрес;
  • Представяне на пълномощно ако заявителя не е собственик на имота;
  • Заплащане на такса;
  • Издаване удостоверение за административен адрес на поземлен имот.
 • Правно основание
  • Административно-процесуален кодекс (АПК), Закон за устройство на територията (ЗУТ), Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.
 • Описание на резултат от услугата
  • Удостоверение за административен адрес на поземлен имот.
 • Отказ и обжалване
  • Искането трябва да е подадено от собственика на имота или упълномощено от него лице,  или всяко пълнолетно и дееспособно лице, което има правен интерес съгласно АПК от издаването на удостоверението.
  • В случай, че искането не е подадено от тези лица, се отказва исканата административна услуга.

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-516 (за територията на град Велико Търново)
  тел. 062 / 619-233 (за територията на град Велико Търново)
  тел. 062 / 619-520 (за територията на Община Велико Търново)

 • По електронен път чрез портала
  За да заявите услугата по електронен път, използвайте бутон 'Заяви'.

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-516 (за територията на град Велико Търново)
  тел. 062 / 619-233 (за територията на град Велико Търново)
  тел. 062 / 619-520 (за територията на Община Велико Търново)

 • По електронен път чрез портала
  За да получите резултат от изпълнение на услугата, е необходимо да предоставите валиден адрес на електронна поща.

Изискуеми документи и образци

Искане свободен текст
Копие от документ за собственост
Представяне на разрешение за строеж при искане за определяне на нов адрес
Пълномощно
 • Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.
Квитанция за платена такса
 • Изчислява се при входиране на преписката.

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Обикновенa
7 дни
80,00 лв.
Данни по БУЛСТАТ
БУЛСТАТ: 000133634
Община Велико Търново
пл. „Майка България“ № 2
Кмет Даниел Панов
банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.