1989 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти


 • Характеристика на услугата
  • Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми.
  • Услугата се извършва съобразно изискванията на чл.34 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.
  • Подава се Заявление по образец /Приложение 4/ в Център за информация и услуги на граждани. Към заявлението по т. 1 се представя визия на преместваемото съоръжение и се прилагат копия от необходимите документи.
  • Изготвя се в специализиран програмен продукт при допустимост Разрешение за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, при недопустимост се изготвя отказ за издаване на Разрешение за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и вписва обектът в информационния масив.
  • Разрешение за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности подписано от Кмета на Община Велико Търново се представя в Център за информация и услуги на граждани Гише 3 за получаване.
 • Правно основание
  • Закон за устройство на територията - чл. 56.
 • Описание на резултат от услугата
  • Разрешения за поставяне на преместваеми обекти.

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  партерен етаж
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  партерен етаж
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106

Изискуеми документи и образци

Заявление свободен текст
Скица с виза от Главен архитект на Община Велико Търново (за преместваеми съоръжения)
Документ за собственост на преместваемото съоръжение (за преместваеми съоръжения)

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Обикновенa
7 дни
15,00 лв.
Бърза
3 дни
20,00 лв.
Експреснa
2 дни
30,00 лв.

Данни по БУЛСТАТ

БУЛСТАТ: 000133634
Община Велико Търново
пл. „Майка България“ № 2
Кмет Даниел Панов

банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.