2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет


 • Характеристика на услугата
  • Препис-извлечение от решение на Общински експертен съвет се издава по искане на възложителя след разглеждане на документацията от Общински експертен съвет.
 • Правно основание
  • Закон за устройството на територията - чл. 128, ал. 8; чл. 142, ал. 6, т. 1.

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  партерен етаж
  тел. 062 / 619 108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-501

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  партерен етаж
  тел. 062 / 619 108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-501

Изискуеми документи и образци

Заявление свободен текст
Квитанция за платена такса
 • Изчислява се при входиране на преписката.

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Обикновенa
7 дни
10,00 лв.

Такса:

 • За хартиен носител, размер А4: 10.00 лв.
 • За хартиен носител, размер А3: 20.00 лв.

Такса: съгласно чл.34, т.18 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

 • При попълване на платежното нареждане е необходимо да се напише име на административната услуга.
 • Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението за извършване на административна услуга.
Данни по БУЛСТАТ

БУЛСТАТ: 000133634
Община Велико Търново
пл. „Майка България“ № 2
Кмет Даниел Панов
банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.