2027 Издаване на скици за недвижими имоти


 • Характеристика на услугата
  • ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА ЗА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ЗА ПРОЕКТИРАНЕ.
  • ИЗГОТВЯНЕ НА СКИЦА С ПРЕДНАЗНАЧНИЕ: ЗА СЪДА.
  • ИЗГОТВЯНЕ НА СКИЦА ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ОТ ПНИ (територии Параграф 4 за землища на населени места без приетите от АГКК).
  • До одобряване на кадастралните планове и кадастралните регистри (разписните списъци) към тях, скиците на недвижимите имоти се издават и поддържат от общинската администрация, като в тях се отразяват всички настъпили изменения в недвижимите имоти.
 • Правно основание
  • Закон за кадастъра и имотния регистър - §. 4, ал. 1, т. 1.
 • Описание на резултат от услугата
  • Издаване на скица.

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-507 (за територията на град Велико Търново)
  тел. 062 / 619-520 (за територията на Община Велико Търново)

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-507 (за територията на град Велико Търново)
  тел. 062 / 619-520 (за територията на Община Велико Търново)

Изискуеми документи и образци

Заявление по образец
Актуален документ за собственост или право на строеж
Пълномощно
 • Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.
Документ за платена такса

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Обикновенa
7 работни дни
50,00 лв.
 • Издаване на скира за урегулиран поземлен имот с предназначение: за проектиране.
 
Бърза
3 работни дни
100,00 лв.
 • Издаване на скира за урегулиран поземлен имот с предназначение: за проектиране.
Бърза
3 работни дни
25,00 лв.
 • Изготвяне на скица с предназначние: за съда.
Експреснa
24 часа
50,00 лв.
 • Изготвяне на скица с предназначение: за съда. (Само за град Велико Търново)
Обикновенa
7 работни дни
12,00 лв.
 • Изготвяне на скица с предназначние: за съда.

Обикновенa
7 работни дни
12,00 лв.
 • Изготвяне на скица за поземлен имот от ПНИ (територии Параграф 4 за землища на населени места без приетите от АГКК).
 • При попълване на платежното нареждане е необходимо да се напише име на административната услуга.
 • Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението за извършване на административна услуга.

Данни по БУЛСТАТ

БУЛСТАТ: 000133634
Община Велико Търново
пл. „Майка България“ № 2
Кмет Даниел Панов

банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.