2115 Одобряване изменението на кадастрален план


 • Характеристика на услугата
  • Кадастралните планове и регистрите (разписните списъци) към тях, одобрени по реда на отменените Закон за единния кадастър на Народна Република България и Закон за териториално и селищно устройство и по реда на § 40 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 36 от 2004 г.), се поддържат от общинската администрация, като в тях се отразяват всички настъпили изменения в недвижимите имоти, по определен ред. Измененията се одобряват със заповед на кмета на общината, а за градовете с районно деление - на кмета на района.
 • Правно основание
  • Закон за кадастъра и имотния регистър - §. 4, ал. 1, т. 2.

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-507
  тел. 062 / 619-511

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-507
  тел. 062 / 619-511

Изискуеми документи и образци

Заявление свободен текст
Документ за собственост на поземления имот
Други документи удостоверяващи собствеността
Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице
Кадастрално заснемане на границите, изработено от правоспособно по ЗКИР лице, ако има такова - 2 бр. оригинали с магнитен носител
Пълномощно
 • Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.
Документ за платена такса

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Безплатна
30 работни дни
банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.