2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи


 • Характеристика на услугата
  • Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи.
  • Услугата се извършва съобразно изискванията на чл.34 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.
 • Правно основание
  • Закон за устройство на територията - чл. 181, ал. 2.
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3.
 • Описание на резултат от услугата
  • Издаване на Удостоверение за степен на завършеност.

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  партерен етаж
  тел. 062 / 619 108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-233 (за територията на град Велико Търново)
  тел. 062 / 619-516 (за територията на град Велико Търново)
  тел. 062 / 619-520 (за територията на Община Велико Търново)

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  партерен етаж
  тел. 062 / 619 108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-233 (за територията на град Велико Търново)
  тел. 062 / 619-516 (за територията на град Велико Търново)
  тел. 062 / 619-520 (за територията на Община Велико Търново)

Изискуеми документи и образци

Заявление свободен текст от възложителя на строежа
Пълномощно
 • Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.
Разрешение за строеж
 • При преустройство или промяна на предназначението по време на строителството.
Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж, ако строежът е започнал (това се изисква с цел спазване изискванията на чл.153, ал.2 от ЗУТ)
Акт Образец 14 за приемане на конструкцията
Копие от документ за собственост
Квитанция за платена такса
 • Изчислява се при входиране на преписката.

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Обикновенa
7 дни
100,00 лв.
 • Такса от 100 лв. за V-та категория.
 • Такса от 400 лв. за III-та и V-та категория.
 • Такса от 600 лв. за I-ва и II-ра категория.
 • При попълване на платежното нареждане е необходимо да се напише име на административната услуга.
 • Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението за извършване на административна услуга.

Данни по БУЛСТАТ

БУЛСТАТ: 000133634
Община Велико Търново
пл. „Майка България“ № 2
Кмет Даниел Панов

банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.