2023 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти


 • Характеристика на услугата
  • Услугата се извършва съобразно изискванията на чл.35 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.
 • Правно основание
  • чл.141, ал.1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ).
 • Описание на резултат от услугата
  • Издаване на съгласувани проекти.

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-516 (за територията на град Велико Търново)
  тел. 062 / 619-233 (за територията на град Велико Търново)
  тел. 062 / 619-520 (за територията на Община Велико Търново)

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-516 (за територията на град Велико Търново)
  тел. 062 / 619-233 (за територията на град Велико Търново)
  тел. 062 / 619-520 (за територията на Община Велико Търново)

Изискуеми документи и образци

Заявление по образец
Пълномощно
 • Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.
Комплексен доклад
Документ за собственост или отстъпено право на строеж
Виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ (в случаите задължителни по ЗУТ) или скица - копие от действащ ПУП, съгласувана с експлоатационните дружества и подземен кадастър – оригинал
Три копия от инвестиционния проект и електронен носител
Включва:
а) АС част; 
б) СК част; 
в) В и К част  вкл. Сградни отклонения; 
г) Ел; 
д) ОВК; 
е) част Геодезия.; 
ж) част ПБЗ; 
з) Геология /ИГП/; 
и) Технология; 
к) Статически изчисления; 
л) озеленяване; 
м) част ЕЕ; 
н) Оценка за ЕЕ; 
о) част ПБ и други необходими според спецификата на строежа.
Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от І-ва, ІІ-ра и III-та категория
Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на закона за опазване на околната среда (когато е необходимо)
Квитанция за платена такса
 • Изчислява се при входиране на преписката.

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Обикновенa
14 дни
50,00 лв.
 • Минимална такса за одобряване на инвестиционен проект от 50.00 лв.
 • Такса: съгласно чл.35 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги.
 • Такса: по формулата: 18 + Nx6 + KxРЗП в лева.
 • При попълване на платежното нареждане е необходимо да се напише име на административната услуга.
 • Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението за извършване на административна услуга.
 

Данни по БУЛСТАТ

БУЛСТАТ: 000133634

Община Велико Търново
пл. „Майка България“ № 2
Кмет Даниел Панов

банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.