1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа


 • Характеристика на услугата
  • Услугата се извършва съобразно изискванията на чл.35 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.
 • Правно основание
  • Закон за устройство на територията - чл.157, ал.2; чл.158, ал.1.

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-516 (за територията на град Велико Търново)
  тел. 062 / 619-233 (за територията на град Велико Търново)
  тел. 062 / 619-520 (за територията на Община Велико Търново)

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619 108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619 516 (за територията на град Велико Търново)
  тел. 062 / 619 233 (за територията на град Велико Търново)
  тел. 062 / 619 520 (за територията на Община Велико Търново)

Изискуеми документи и образци

Заявление свободен текст
Разрешение за строеж
Квитанция за платена такса
 • Изчислява се при входиране на преписката.

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Обикновенa
7 дни
50,00 лв.
Срок на изпълнение: при поискване
Минимална такса за одобряване на инвестиционен проект от 50.00 лв.
Такса: съгласно чл.34, т.4 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се напише име на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението за извършване на административна услуга.

Данни по БУЛСТАТ

БУЛСТАТ: 000133634
Община Велико Търново
пл. „Майка България“ № 2
Кмет Даниел Панов

банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.