2117 Одобряване на подробен устройствен план


 • Характеристика на услугата
  • ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП ИЛИ ЧИ НА ПУП, ЗА ПР, ПУР, ПРЗ, ПЗ, РУП, ПП, ОУП.
  • Подробният устройствен план (ПУП) се одобрява с решение на общинския съвет по доклад на кмета на общината в едномесечен срок след приемането на проекта за ПУП от експертен съвет. По този ред се одобряват и проектите за ПУП на селищните образувания с национално значение и за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания. ПУП в обхват до един квартал, а в Столичната община и в градовете с районно деление – в обхват до три квартала, както и за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания, включително за необходимите за тях елементи на техническата инфраструктура, се одобрява със заповед на кмета на общината след приемането на проекта за ПУП от общинския експертен съвет.
  • Услугата се извършва съобразно изискванията на чл.35 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.
 • Правно основание
  • чл.15, чл.129, чл.133, чл.134, чл.135 от ЗУТ.

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-507
  тел. 062 / 619-510
  тел. 062 / 619-511
  тел. 062 / 619-516
  тел. 062 / 619-519
  тел. 062 / 619-520
  тел. 062 / 619-233

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-507
  тел. 062 / 619-510
  тел. 062 / 619-511
  тел. 062 / 619-516
  тел. 062 / 619-519
  тел. 062 / 619-520
  тел. 062 / 619-233

Изискуеми документи и образци

Заявление по образец
Документи, легитимиращи заявителя като заинтересовано лице по смисъла на чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ
 • Нотариален акт за собственост.
 • Договор за концесия.
 • Други документи, които са предвидени в специален/специални закон/закони.
Предварителен договор за прехвърляне на собственост
Проект: 3 комплекта с части
Съгласувано задание по чл. 125, ал.6 и 7 от ЗУТ, което да обосновава необходимостта от изработването на плана в съответствие с чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ
 • документ, че заданието е съгласувано с Министерството на околната среда и водите или в съответната регионална инспекция по околната среда и водите (за устройствени планове, които обхващат защитени територии за опазване на околната среда и водите).
 • документ, че заданието е съгласувано с Министерството на културата (за устройствени планове, които обхващат защитени територии за опазване на културното наследство).
 • опорен план.
Документи за съгласуване на проекта от заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост - и със специализираните контролни органи по чл. 128, ал. 6 във връзка с чл. 127, ал. 2 от ЗУТ
Документ за платена такса
 • освен ако плащането е извършено по електронен път.

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Обикновенa
30 работни дни
200,00 лв.

Срок на изпълнение: в зависимост от времето за съобщаване, разглеждането му в Експертен съвет по устройство на територията (ЕСУТ) и одобряване.
Допълнителни такси:

 • 5 лв. за всяка бройка над 10 заинтересовани лица.
 • 100 лв. за обявяване в Държавен вестник и печатни издания (при изискване).
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се напише име на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението за извършване на административна услуга.
 

Данни по БУЛСТАТ

БУЛСТАТ: 000133634
Община Велико Търново
пл. „Майка България“ № 2
Кмет Даниел Панов

банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.