Приемане и заверяване на екзекутивна документация


 • Характеристика на услугата
 • Услугата се извършва съобразно изискванията на чл.35, ал.3, ал.4 и чл.38, ал.1, ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги

 • Правно основание
  • чл.175 от ЗУТ
 • Описание на резултат от услугата
 • Издаване на Подпечатана екзекутивна документация

 • Важна информация за услугата
 • Проектите да са съгласувани с МК за обекти в защитените територии на културно историческото наследство

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  партерен етаж
  тел. 062 / 619 108
  тел. 062 / 619-106

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  партерен етаж
  тел. 062 / 619 108
  тел. 062 / 619-106

Изискуеми документи и образци

Заявление свободен текст
Пълномощно
Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.
Пълен комплект чертежи за действително извършените СМР, заверени от възложителя, строителя, лицето упражнило авторски надзор от ф.л. упражняващо технически контрол за част конструктивна и от лицето извършило строителния надзор и др. необходими според спецификата на строеж
Забележка: Проектите да са съгласувани с МК за обекти в защитените територии на културно историческото наследство

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Безплатна
30 дни
банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.