2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти


 • Характеристика на услугата
  • Услугата се извършва съобразно изискванията на чл.35 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги.
 • Правно основание
  • чл.147, чл.148, ал.2 (във връзка с чл.147, ал.1), чл.153 от Закон за устройство на територията (ЗУТ).
 • Описание на резултат от услугата
  • Издаване на Разрешение за строеж.
 • Важна информация за услугата
  • Съгласуване с Министерство на културата за обекти в защитените територии на културно историческото наследство.

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-516 (за територията на град Велико Търново)
  тел. 062 / 619-233 (за територията на град Велико Търново)
  тел. 062 / 619-520 (за територията на Община Велико Търново)

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-516 (за територията на град Велико Търново)
  тел. 062 / 619-233 (за територията на град Велико Търново)
  тел. 062 / 619-520 (за територията на Община Велико Търново)

Изискуеми документи и образци

Заявление по образец
Документ за собственост или отстъпено право на строеж
Виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ (в случаите задължителни по ЗУТ) или скица - копие от действащ ПУП, съгласувана с експлоатационните дружества и подземен кадастър – оригинал
Становище на инженер конструктор с указание на изпълнението
Пълномощно
 • Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.
Квитанция за платена такса
 • Изчислява се при входиране на преписката.

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Обикновенa
7 дни
40,00 лв.
Срок на изпълнение: 7 календарни дни.
Минимална такса за одобряване на инвестиционен проект от 40.00 лв.
Такса: съгласно чл.34, т.7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се напише име на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението за извършване на административна услуга.

Данни по БУЛСТАТ

БУЛСТАТ: 000133634
Община Велико Търново
пл. „Майка България“ № 2
Кмет Даниел Панов
банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.