2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория


 • Характеристика на услугата
 • Строежите от четвърта и пета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж, след проверка на комплектуваността на документите и регистриране въвеждането на строежа в експлоатация, като по преценка на органа може да се извърши и проверка на място.

 • Правно основание
  • Закон за устройство на територията - чл. 177, ал. 3.
 • Описание на резултат от услугата
  • Издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория.

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-233
  тел. 062 / 619-516
  тел. 062 / 619-520
  тел. 06117 / 20-25 (за територията на град Дебелец)
  тел. 06114 / 24-59 (за територията на град Килифарево)

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-233
  тел. 062 / 619-516
  тел. 062 / 619-520
  тел. 06117 / 20-25 (за територията на град Дебелец)
  тел. 06114 / 24-59 (за територията на град Килифарево)

Изискуеми документи и образци

Заявление по образец
Документ за собственост
Окончателен доклад на СН (за обекти от V-та категория не е задължителен)
Документ за собственост (или документи удостоверяващи качеството на възложител на строежа)
Строително разрешение (акт за узаконяване)
 • прилага се служебно.
Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива
Заверена заповедна книга
Акт Образец 14 за приемане на конструкцията
Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения
Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите
Удостоверение по чл.54а от ЗКИР от Агенция по Геодезия, картография и кадастър за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима
Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
Констативен акт за дървесната растителност след завършване на строителството изготвен от общинските органи по озеленяване
Технически паспорт на сградата съгласно Наредба №5 / 28.12.2006 г.
Други документи, изискващи по закон и подзаконовите нормативни актове, съобразно спецификата на строежа (снимка на строежа)
Квитанция за платена такса
 • Изчислява се при входиране на преписката.

При обекти от IV-та и V-та категория

 1. Искане за регистриране на строеж по образец.
 2. Документ за собственост или документи удостоверяващи качеството на възложител на строежа.
 3. Окончателен доклад на НСН.
 4. Строително разрешение или Акт за узаконяване (служебно прилагане).
 5. Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива (служебно прилагане).
 6. Заверена заповедна книга.
 7. Акт обр. 14 за приемане на конструкцията.
 8. Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения.
 9. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите.
 10. Документ от Агенция по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима.
 11. Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.
 12. Технически паспорт на сградата съгл. Наредба №5/28.12.2006 г.
 13. Други документи, изискващи по закон и подзаконовите нормативни актове, съобразно спецификата на строежа.
 14. Документ за платена такса.

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Обикновенa
7 дни
100,00 лв.
 • Минимална такса за въвеждане на строежи в експлоатация от 100.00 лв.
 • Такса: съгласно чл.34, т.18 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.
 • При попълване на платежното нареждане е необходимо да се напише име на административната услуга.
 • Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението за извършване на административна услуга.

Данни по БУЛСТАТ

БУЛСТАТ: 000133634
Община Велико Търново
пл. „Майка България“ № 2
Кмет Даниел Панов

банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.