2083 Издаване на виза за проектиране


 • Характеристика на услугата
  • Визата за проектиране представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти, с означени налични сгради и постройки в него и в съседните имоти и с нанесени линии на застрояване и допустими височини, плътност и интензивност на застрояване и други изисквания, ако има такива, както и допустимите отклонения. Когато кадастралната карта е влязла в сила след влизането в сила на подробния устройствен план, визата се издава върху комбинирана скица от кадастралната карта и подробния устройствен план.
  • Услугата се извършва съобразно изискванията на чл.34 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.
 • Правно основание
  • Закон за устройство на територията - чл. 140, чл.140а.

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  партерен етаж
  тел. 062 / 619 108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-510

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  партерен етаж
  тел. 062 / 619 108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-510

Изискуеми документи и образци

Заявление за издаване на виза за проектиране
 • Заявление за издаване на виза за проектиране и предоставяне на изходни данни от съответните експлоатационни дружества, необходими за проектирането и за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.
Приложение № 1 ВиК
 • Приложение по чл. 140а, ал. 1 от Закона за устройство на територията за предоставяне на изходни данни, необходими за проектиране и за присъединяване към водоснабдителната и/или канализационна мрежа.
Приложение № 2 Електроснабдяване
 • Приложение по чл. 140а, ал. 1 от Закона за устройство на територията за предоставяне на изходни данни, необходими за проектиране и за присъединяване на клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи.
Приложение № 3 Газоснабдяване
 • Приложение по чл. 140а, ал. 1 от Закона за устройство на територията за предоставяне на изходни данни, необходими за проектиране и за присъединяване към газопреносната или към газоразпределителната мрежи.
Приложение № 4 Топлоснабдяване
 • Приложение по чл. 140а, ал. 1 от Закона за устройство на територията за предоставяне на изходни данни, необходими за проектиране и за присъединяване към топлопреносната мрежа.
Пълномощно
 • Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.
Документ за платена такса

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Обикновенa
30 дни
50,00 лв.
 • При попълване на платежното нареждане е необходимо да се напише име на административната услуга.
 • Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението за извършване на административна услуга.

 

Данни по БУЛСТАТ

БУЛСТАТ: 000133634
Община Велико Търново
пл. „Майка България“ № 2
Кмет Даниел Панов

банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.