Издаване на разрешение за разкопаване по реда на чл. 4 от Наредбата за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на СМР на елементи на техническата инфраструктура на територията на община Велико Търново


 • Характеристика на услугата
 • Услугата се извършва съобразно изискванията на чл.35, ал.3, ал.4 и чл.38, ал.1, ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги
 • Правно основание
  • чл. 4 от Наредбата за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на СМР на елементи на техническата инфраструк­тура на територията на община Велико Търново, във връзка с чл. 72 и 74 от ЗУТ

 • Описание на резултат от услугата
 • Разрешение за разкопаване

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  партерен етаж
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  партерен етаж
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106

Изискуеми документи и образци

Заявление по образец
Копие от разрешението за строеж
Ако такова се изисква
План-схема на разкопавания участък в случаите на чл. 147, ал. 1 и/ или чл. 151, ал. 1 от ЗУТ
План за безопасност и здраве
Когато е необходимо.
Проект за временна организация и безопасност на движе-нието ( ВОБД ), съгласувана със сектор „Пътна полиция" при ОД на МВР - Велико Търново
Когато е необходимо
Документ за внесена такса за издаване на Разрешение за разкопаване
Документ за платена такса за съгласуване и одобряване на проекта за временната организация и безопасността на движението
Документ за внесена гаранция по реда на чл. 20 от тази Наредба

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Обикновенa
7 дни
100,00 лв.

При попълване на платежното нареждане е необходимо да се напише име на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението за извършване на административна услуга.

Данни по БУЛСТАТ

БУЛСТАТ: 000133634

Община Велико Търново
пл. „Майка България“ № 2
Кмет Даниел Панов

банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.